​Văn Thù Bồ Tát

​Văn Thù Bồ Tát

Mien Cao
27/04/2018

Văn Thù Bồ Tát

Văn Thù là một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo, là vị Bồ Tát tượng trưng cho kinh nghiệm giác ngộ, đạt được bằng phương tiện tri thức.
Theo truyền thuyết Phật giáo Trung Quốc, Văn Thù Bồ Tát được Phật Thích Ca đích thân giao phó việc truyền bá Phật pháp. Ngũ Đài sơn chính là nơi Bồ Tát thuyết pháp. Vì vậy, Ngũ Đài sơn cũng được xem là trụ xứ của Văn Thù Bồ Tát.
Văn Thù Bồ Tát hiểu biết rất sâu xa chỗ cùng tận của Phật pháp. Sau khi Thích Ca nhập Niết Bàn, Văn Thù cùng với A Nan Đà làm ra kinh Hoa Nghiêm. Văn Thù tiêu biểu cho trí tuệ của Phật. Trong quá trình tu tập theo Bát chính đạo, các chư vị Phật đều được Văn Thù Bồ Tát dẫn dắt để đạt tới cái Giác Tuệ, từ đó đạt tới Giác Ngộ, chứng quả Niết Bàn, ra ngoài vòng luân hồi sinh tử trở thành Phật.


Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử xanh, đứng bên phải Phật Thích Ca

Tượng Văn Thù được tạc theo nhiều hình tướng khác nhau: Có nơi Văn Thù Bồ tát ngồi trên lưng một con sư tử màu xanh, sư tử tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ. Trên đầu tượng có 5 búi tóc biểu thị 5 cái trí của Phật, tay nắm thanh gươm để biểu thị lợi hại của trí tuệ; cũng có nơi người ta tạc tượng của Văn Thù có tướng diện là một nhi đồng để biểu thị cái nghĩa còn nguyên thiên tính (tức là Như Lai, là Không); có chùa lại tạc tượng Văn Thù Bồ Tát đứng trên hoa sen trắng, an vị bên trái tượng Phật Thích Ca (theo thế đứng vái lạy của người dâng lễ) để theo hầu Phật Tổ…

Pinterest